Dzisiaj jest poniedziałek 20 Stycznia 2020. Imieniny Fabian, Fabiola, Sebastian, Miła

BIP GOPS
Biuletyn Informacji Publicznej

Ministerstwo
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

PROJEKT

 

 

 

Projekt „GOPS - organizator profesjonalnej i skutecznej pomocy społecznej” nr POWR.02.05.00-00-303/18,

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

Od 1 stycznia 2020r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopienniku Górnym przystępuje do relizacji projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej pt. „GOPS – organizator profesjonalnej i skutecznej pomocy społecznej” w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Działania: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER.

 

Celem głównym projektu jest poprawa obsługi osób zgłaszających się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łopienniku Górnym w okresie od 01.01.2020r. do 30.06.2021r. poprzez zmianę systemu organizacyjnego polegającą na rozdzieleniu zadań administracyjnych od pracy socjalnej i usług socjalnych.

Dążąc do wysokiej jakości usług i skuteczności Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopienniku Górnym przystąpił do realizacji projektu, który zakłada reorganizację struktury organizacyjnej Ośrodka polegającej na rozdzieleniu zadań administracyjnych Ośrodka od pracy socjalnej oraz świadczenia usług socjalnych.

 

Zmiana struktury organizacyjnej opiera się na wyodrębnianiu w Ośrodku:

  • Stanowiska do spraw pierwszego kontaktu – 1 pracownik socjalny,

  • Stanowiska do spraw pracy socjalnej i usług – 1 pracownik socjalny,

  • stanowiska do spraw świadczeń przyznawanych decyzją – 1 pracownik socjalny.

Zakładamy, że dzięki wprowadzonym zmianom nastąpi poprawa obsługi osób zgłaszających się do ośrodka pomocy społecznej, obejmująca wprowadzenie rozwiązań optymalizujących wykorzystanie kompetencji zatrudnionych w nim pracowników socjalnych.

 

Realizacja projektu obejmuje dwa etapy:

 

Etap 1 :

  • Opracowanie nowych projektów przepisów prawnych regulujących pracę Ośrodka (regulamin organizacyjny, zakresy czynności, polityki i procedury wewnętrzne).

  • Dostosowanie pomieszczeń Ośrodka do zmian organizacyjnych w niezbędny sprzęt meblowy, informatyczny.

  • Działania wspierające wdrażanie usprawnień organizacyjnych – warsztaty z modelu usług.

Termin realizacji styczeń - luty 2020 r.

 

Etap 2:

  • Wdrażanie nowego modelu pracy sekcji pomocy środowiskowej czyli realizacja pracy socjalnej i usług socjalnych według przyjętego modelu.

  • Monitoring wdrażanych działań.

 

Termin realizacji marzec 2020 r. – czerwiec 2021 r.

 

Planowana wartość projektu to 325 377,82 zł

w całości finansowana ze środków Unii Europejskiej.

 

  


PROJEKT

INFORMACJA
WYDAWANIE PACZEK !!!

Ochotnicza Straż Pożarna w Olszance informuje, że żywność będzie wydawana
w dniu 29 stycznia 2020 r. (środa)
w Świetlicy OSP w OLSZANCE
8:00 - 09:30
Olszanka, Łopiennik Nadrzeczny
09:30 - 11:30
Krzywe, Gliniska, Nowiny, Majdan Krzywski,
11:30 - 13:00
Łopiennik Górny
Towarzystwo Przyjaciół Borowicy informuje, że żywność będzie wydawana
w dniu 29 stycznia 2020 r. (środa)
w Świetlicy OSP w Borowicy
8:00 - 09:30
Borowica, Łopiennik Dolny, Dobryniów
09:30 - 10:30
Dobryniów Kolonia, Łopiennik Podleśny
10:30 - 13:00
Łopiennik Dolny Kolonia
Prosimy o punktualne zgłaszanie się po odbiór paczek oraz przestrzeganie harmonogramu celem uniknięcia kolejek !!!

Życzenia Świąteczne

Życzenia Świąteczne

    Zdrowych i Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia,

 spędzonych z bliskimi, w ciepłej, rodzinnej atmosferze

oraz samych szczęśliwych dni w nadchodzącym Nowym Roku 

życzą 
Kierownik oraz Pracownicy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łopienniku Górnym

Dzień Wolny od pracy

 Informacja


27 grudnia 2019 r. (piątek) będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników ośrodka. 
W związku z powyższym GOPS będzie czynny w dniu 14 grudnia 2019 r. (sobota) w godzinach od 7.15 do 15.15

zgodnie z Zarządzeniem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 1/2019 z dnia 29  listopada 2019 r.

AKCJA! POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ

AKCJA! POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ

I N F O R M A C J A

W dniu 27 listopada 2019 roku na terenie Gminy zostanie przeprowadzona zbiórka darów w ramach ogólnopolskiej akcji „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”. Zbieramy ziemiopłody warzywa, ziemniaki, żywność trwałą, słodycze, zabawki, środki higieniczne. Dary prosimy wystawić w widocznych miejscach przy drodze do godz. 9.oo. Dary można także przekazywać bezpośrednio do Sztabu Akcji w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.
Dary będą zbierane przez wolontariuszy samochodami oznaczonymi  znakiem logo  akcji.
Zebrane dary wzorem lat ubiegłych zostaną przekazane dla dzieci do Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Krasnymstawie. 
  

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

 

K O M U N I K A T !!!

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.
W związku z planowanym uruchomieniem przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.  Zwracamy się prośbą do mieszkańców Gminy o zgłaszanie zapotrzebowania na tę formę wsparcia. 
Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” adresowany jest do pełnoletnich osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. 
Jego celem jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Takie osoby będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności czy podejmowaniu aktywności społecznej.
Do zadań asystenta należeć będą m.in. pomoc w wyjściu, powrocie oraz w dojazdach np. na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne lub do kościoła, ośrodków kultury, ośrodków zdrowia, pomoc w zakupach i w załatwieniu spraw urzędowych.
 Usługa asystenta osobistego będzie realizowana przez 7 dni w tygodniu do 30 godzin w miesiącu.
Pomoc asystenta będzie bezpłatna.
Jednocześnie prosimy o zgłoszenia osób, które posiadają uprawnienia do świadczenia usułg asystenta osób niepełnosprawnych tj:
Osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskiwanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej;
lub
Osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.
Szczegółowe informacje na temat Programu można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej lub pod numerem telefonu 82 577  30 14.
Z uwagi na zbliżający się planowany termin uruchomienia programu prosimy osoby potrzebujące wsparcia oraz osoby posiadające uprawnienia do świadczenia wsparcia o zgłoszenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łopienniku Górnym lub pod numerem telefonu 82 577  30 14 w terminie do dnia 11 października br.

 

POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2019

INFORMACJA Z BANKU ŻYWNOŚCI

Z przykrością informujemy, że rozpoczęcie POPŻ Podprogramu 2019 opóźni się o kilka miesięcy. Powodem jest unieważnienie przeprowadzonego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa [KOWR] przetargu na dostarczanie żywności. Kilku przedsiębiorców odwołało się od wyników postępowania, wskazując formalne błędy w procedurze. Krajowa Izba Odwoławcza przychyliła się do tego wniosku, uznając, że błędy, które pojawiły się w postępowaniu przetargowym prowadzonym przez KOWR, mogły wpłynąć na jego wyniki. Z tego względu KOWR był zobowiązany do anulowania całego procesu.  
W zaistniałej sytuacji konieczne jest przeprowadzenie nowego przetargu. Zakładając, że zostanie on ogłoszony w drugiej połowie sierpnia 2019 r. dostawy produktów do naszego magazynu rozpoczną się dopiero w grudniu br. lub nawet w styczniu 2020 r. W związku z tym wszyscy musimy wykazać się cierpliwością, niestety bowiem nie mamy wpływu na przebieg procedur. Możemy mieć jedynie nadzieję, że więcej uchybień nie będzie.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaktualizowało Wytyczne na Podprogram 2019. Jest to pierwszy konieczny krok, by KOWR mógł ogłosić ponowne przetarg. Okres dostaw i dystrybucja zostały wydłużone o 1 miesiąc. Wytyczne przewidują okres dostaw od grudnia 2019, ale biorąc pod uwagę aktualne wydarzenia i nasze dotychczasowe doświadczenie przy realizacji wcześniejszych programów, wiemy, że nastąpi to znacznie później. KOWR ma możliwość przyspieszyć procedurę wyłaniania zwycięzców i podpisywania z nimi umów, jednak w tym momencie ciężko powiedzieć jak długo to potrwa.  Jednocześnie informujemy, że nastąpi zmiana składu rocznego zestawu paczki –ilość koncentratu pomidorowego została zmniejszona z 8 do 7 sztuk. Fakt ten wynika ze wzrostu cen żywności w ostatnich miesiącach.
Prosimy o poinformowanie Państwa podopiecznych o zaistniałej, całkowicie niezależnej od nas sytuacji i prawdopodobnych terminach rozpoczęcia realizacji Podprogramu 2019. 
Bardzo ubolewamy nad powstałą sytuacją. Jest ona dużym utrudnieniem zarówno dla Państwa, jak i dla nas, a przede wszystkim dla Państwa podopiecznych. Mamy nadzieję, że administracja rządowa dołoży wszelkich starań, aby czas oczekiwania na realizację Podprogramu był jak najkrótszy.

STYPENDIUM SZKOLNE 2019/2020

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopienniku Górnym informuje zainteresowanych, że od 1 sierpnia 2019r. można pobierać DRUKI wniosków o przyznanie STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 2019/2020.

WNIOSKI o stypendia szkolne dla uprawnionych uczniów, będących mieszkańcami Gminy Łopiennik Górny można składać od 01 do 15 września 2019r. od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych mogą składać wnioski do dnia 15 października 2019r. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia/słuchacza uprawniająca do ubiegania się  o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Kryterium aktualne – 528,00zł na jednego członka gospodarstwa domowego .

Podstawą do ustalenia uprawnień do stypendium szkolnego dla ucznia są dochody (netto) z sierpnia 2019 r. oraz w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Słuchacz kolegium, zależnie od terminu składania wniosku, podaje dochody (netto)  z sierpnia lub września br.

Stypendium szkolne przyznawane jest w dwóch transzach: od września do grudnia 2019r. i od stycznia do czerwca 2020 r., a w przypadku kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych od października do grudnia 2019 r. i od stycznia do czerwca 2020 r. kwalifikowane będą faktury, rachunki, potwierdzające poniesienie wydatków edukacyjnych w następujących terminach:

  • I transza - od 1 września 2019r. do 09 grudnia 2019r.

  •  II transza - od 01 stycznia 2019r. do 10 czerwca 2019r. uwzględnione zostaną faktury i rachunki wystawione od 1 lipca 2019r. za podręczniki i przybory szkolne,POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2019


INFORMACJA
POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2019

Od 2 września 2019 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łopienniku Górnym będą przyjmowane oświadczenia na pomoc z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2019
O pomoc mogą ubiegać się osoby i rodziny u których dochód  na osobę w rodzinie  nie przekracza 1056,00zł  dla osoby samotnie gospodarującej 1402,00zł. Do oświadczenia należy dołączyć potwierdzenie trudnej sytuacji: orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie lekarskie, odcinek z renty, emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie oświadczenia, dokument potwierdzający  ilość ha przeliczeniowych.
Żywność będzie wydana przez:
Towarzystwo Przyjaciół Borowicy w  Świetlicy Wiejskiej w Borowicy dla miejscowości /Borowica, Łopiennik Dolny, Łopiennik Podleśny, Dobryniów, Dobryniów Kolonia, Łopiennik Dolny Kolonia/. 
Oświadczenia   można  składać   od poniedziałku do piątku w godzinach:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek  -   7.15 - 15.15  
wtorek –    8.oo - 16.oo
Celem uniknięcia dużych kolejek przy składaniu oświadczeń i wniosków na wszystkie świadczenia jednego dnia ustala się harmonogram przyjmowania oświadczeń i wniosków wg miejscowości:
PONIEDZIAŁEK – Borowica, Dobryniów, Dobryniów Kol., Łopiennik Dolny,
WTOREK –                 Gliniska, Łopiennik Dolny Kol., Krzywe, 
ŚRODA –                     Olszanka, Nowiny,
CZWARTEK –            Łopiennik Podleśny, Żulin, Wola Żulińska,
PIĄTEK –   Łopiennik Górny, Łopiennik Nadrzeczny, Majdan   Krzywski, 
 Proszę o przestrzeganie harmonogramu!!!

POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2019

INFORMACJA
POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2019

Od 2 września 2019 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łopienniku Górnym będą przyjmowane oświadczenia na pomoc z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2019
O pomoc mogą ubiegać się osoby i rodziny u których dochód  na osobę w rodzinie  nie przekracza 1056,00zł  dla osoby samotnie gospodarującej 1402,00zł. Do oświadczenia należy dołączyć potwierdzenie trudnej sytuacji: orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie lekarskie, odcinek z renty, emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie oświadczenia, dokument potwierdzający  ilość ha przeliczeniowych.
Żywność będzie wydana przez:
OSP w Olszance w Świetlicy dla miejscowości /Olszanka, Łopiennik Górny, Łopiennik Nadrzeczny, Krzywe, Majdan Krzywski, Nowiny i Gliniska/, 
Oświadczenia   można  składać   od poniedziałku do piątku w godzinach:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek  -   7.15 - 15.15  
wtorek –    8.oo - 16.oo
Celem uniknięcia dużych kolejek przy składaniu oświadczeń i wniosków na wszystkie świadczenia jednego dnia ustala się harmonogram przyjmowania oświadczeń i wniosków wg miejscowości:
PONIEDZIAŁEK – Borowica, Dobryniów, Dobryniów Kol., Łopiennik Dolny,
WTOREK –                 Gliniska, Łopiennik Dolny Kol., Krzywe, 
ŚRODA –                     Olszanka, Nowiny,
CZWARTEK –            Łopiennik Podleśny, Żulin, Wola Żulińska,
PIĄTEK –   Łopiennik Górny, Łopiennik Nadrzeczny, Majdan   Krzywski, 
 
Proszę o przestrzeganie harmonogramu!!!

WZÓR WNIOSKU 500+

LINK PRZYKŁADOWEGO WZORU WYPEŁNIENIA WNIOSKU 500 +

 

Wygenerowano w sekund: 0.01
632,800 unikalnych wizyt